Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Profes Sp. z o.o. (zwana dalej Profes Sp. z o.o.) z siedzibą w Kwidzynie ul. Łąkowa 29f, 82-500 Kwidzyn, Nip: 581-195-83-08.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Profes Sp. z o.o.. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  Profes Sp. z o.o..
 3. Profes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Profes Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Profes Sp. z o.o. oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Profes Sp. z o.o. oraz Produktów i usług partnerów handlowych Profes Sp. z o.o., o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Profes Sp. z o.o. wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Profes Sp. z o.o. jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnieniedo przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na Produkty i usługi Profes Sp. z o.o.
 • reakcji na informacje przesłane Profes Sp. z o.o. z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Profes Sp. z o.o. oraz Produktów i usług partnerów handlowych Profes Sp. z o.o., o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Profes Sp. z o.o., zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniemumowy przez Profes Sp. z o.o..
 2. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyrażazgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Profes Sp. z o.o. oraz Produktów i usług partnerów handlowych Profes Sp. z o.o..
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Profes Sp. z o.o.. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. Profes Sp. z o.o. będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Profes Sp. z o.o., jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Profes Sp. z o.o.
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 7. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 8. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Profes Sp. z o.o., korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny profes.org.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej profes.org.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do stronyprofes.org.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę profes.org.pl.

 1. W przypadku uzyskania przez Profes Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej profes.org.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Profes Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny profes.org.pl i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej profes.org.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://profes.org.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  Profes Sp. z o.o. i dostępnych na profes.org.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  Profes Sp. z o.o. zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Profes Sp. z o.o. za pośrednictwem profes.org.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Profes Sp. z o.o. (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Profes Sp. z o.o. oraz partnerów handlowych Profes Sp. z o.o.)

 1. Profes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Profes Sp. z o.o..
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu profes.org.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  Profes Sp. z o.o. i profes.org.pl.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych profes.org.pl.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Profes Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Profes Sp. z o.o.. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  Profes Sp. z o.o. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  Profes Sp. z o.o.  nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  Profes Sp. z o.o.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Profes Sp. z o.o. nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie profes.org.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Profes Sp. z o.o. nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  Profes Sp. z o.o. serwisu i newsletterów.